EUP zapisky - Evropsk unie a prvo literatura: Evropsk unie...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Evropská unie a právo literatura: Evropská unie – Fiala, Pitrová Evropská unie a euroregiony – DSO www.europa.eu http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm www.euroskop.cz 23. února Historie Evropské unie název EU jako součást mezinárodního práva až po ratifikaci Lisabonské smlouvy – dříve Evropská společenství za první koncepty evropské integrace jsou považovány osvícenské myšlenky v 18.století první snahy praktické – 20.století Panevropské hnutí – Panevropská unie vznik počátkem 20.století na základě filozofického traktátu Paneuropa , rakouského filozofa Coudenhove-Kalerega odmítavé postavení u většiny států – v čele Otto von Habsburg česká pobočka je na Mendlově náměstí v klášteře 1929 – Francie inciuje na půdě Spojených národů založení Spojených států evropských proti je Británie, Itálie, SSSR později oprášeno Winstonem Churchillem
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online