EUAP zapisky.2 - Velk Britnie v roce 1960 zakld Evropsk...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Velká Británie v roce 1960 zakládá Evropské společenství volného obchodu – Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko a Portugalsko nevzniká společný trh, volnější podmínky než v EU 1968 – celní unie na průmyslové výrobky v rámci EHS, 1970 i na zemědělské výrobky 1967 – Slučovací smlouva – nejvyšší úřady společenství se spojily Komise evropských společenství v 60.letech vznikají první asociační smlouvy 1961 s Řeckem, v dodatku že se Řecko za 20 let stane členem ES; 1963 asociační dohoda s Tureckem ; asociační smlouvy s bývalými koloniemi – dohoda s afro-malgašskou unií (bývalé francouzské kolonie, postupně rošíření o 70 států rozvojového světa) 1973 došlo k prvnímu rozšíření – Velká Británie, Irsko a Dánsko 1 vstup Británie byl v 60.letech blokován jednak Charlesem de Gaullem a jednak tím, že se Británie odmítala vzdát nadstandardních vztahů s Commonwealthem
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online