{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.3 - 1994 zaloen Evropskho hospodskho prostoru...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1994 založení Evropského hospodářského prostoru – státy EU a ESVO – volný pohyb služeb, osob a kapitálu stejně jako v EHS smlouvy se Švýcarskem o volném pohybu zboží i osob jsou řešeny zvlášť 1995 rozšíření EU o Rakousko, Švédsko a Finsko 1 – přechodné období není díky EHP od roku 1992 vznik asociačních dohod se zeměmi bývalého východního bloku později ve dvou vlnách zahájeny rozhovory o vstupu 12 zemí do EU Agenda 2000 – podmínky vstupu nových států 1997 - Asmterodamská smlouva – bezproblémově ratifikovaná problémy aktivní zaměstnanosti – povinnost vypracovat plán zaměstnanosti přijetí Evropské sociální charty přijetí Schengenské dohody – upravuje pohyb obyvatel třetích zemí po území Evropské unie – od roku 1986 postupně přijímáno – neplatí v Británii, Bulharsku, Rumunsku a Irsku, platí na Islandu v Norsku a Švýcarsku 1999 – zavedení Eura
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online