{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.4 - 1986/7 Jednotn evropsk akt stanovil...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1986/7 - Jednotný evropský akt – stanovil program, jak se dostane trh na vyšší úroveň, aby trh nestagnoval Maastrichtská smlouva zavádí jednotný vnitřní trh, EU nemá do podpisu lisabonské smlouvy právní subjektivitu podle Lisabonské smlouvy už nefungují pilíře EU občanství Evropské unie nenahrazuje občanství členského státu a doplňuje jej o některá další práva právo pobývat a stěhovat se do dalších států volební právo do Evropského parlamentu a do místních zastupitelských orgánů v státě trvalého pobytu konzulární zastoupení 1997/9 - Amsterdamská smlouva – mění a doplňuje Maastrichtskou – ale vlastně nic nedoplňuje členské státy které nemají euro jsou stále rovnoprávné těm co ho mají víceméně zavadí dvourychlostní Evropu (posílenou spolupráci) 2000/3 - Smlouva z Nice – zavádí určité institucionální změny jednání o Ústavě pro Evropu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online