{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.5 - slou k hjen zjm EU jako celku ptilet funkn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
slouží k hájení zájmů EU jako celku pětileté funkční období komise jako celek a jednotliví komisaři jsou nezávislí na státech pravomoci - „vláda EU“ kontrolní pravomoc - „hlídací pes smluv“ - dohlíží na dodržování práva EU za strany členských států – v případě porušení 4 může být toto prošetřeno ve správním řízení; Evropský soudní dvůr může dojít k tomu, že došlo k porušení a udělit pokutu (pokud nezajistil nápravu) orgán s výkonnou pravomocí – ochrana hospodářské soutěže – monitoruje pravidla na jednotném vnitřním trhu EU (kontroluje kartely, fúze, zneužití postavení na trhu, státní podpory členských států) možnost zahájit legislativní proces vydává směrnice – pokyny pro členské státy, jak upravit legislativu – může dojít ke správnímu řízení při porušení směrnic delegovaná legislativní pravomoc – prováděcí předpisy
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online