EUAP zapisky.6 - pokud se doshne shody, je to A-vc ministi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
pokud se dosáhne shody, je to A-věc – ministři následně jen schvalují pokud se nedosáhne shody, je to B-věc COREPER I – méně důležité otázky, zástupci stálých zástupců COREPER II – nejdůležitější politické otázky, jsou tam diplomaté úřednický aparát = Sekretariát rady – technicky zajišťuje činnost předsednictví rady – stálé předsednictví – předsedou Rady Evropské unie členský stát po šesti měsících předsedá jednotlivým radám pravomoci Rady legislativní orgán – právní předpisy EU přijímá Rada (případně ve spolupráci s parlamentem) pravomoci ve vnějších vztazích rozpočtová funkce – ve spolupráci s parlamentem řeší rozpočtové záležitosti rozhodování v Radě (do 31.3. 2017) a) prostou většinou – procedurální otázky b) kvalifikovanou většinou – regulace předpisů v rámci jednotného vnitřního trhu nerovnoměrná distribuce hlasů mezi jednotlivé státy
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online