EUAP zapisky.7 - ptilet funkn obdob provzno s komis sdlo =...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
pětileté funkční období – provázáno s komisí sídlo = Strassbourg; kanceláře i v Bruselu a Lucemburku poslanci se nesdružují podle národnosti, ale podle politického příslušenství do politických frakcí – alespoň 20 poslanců a zastoupení alespoň pětiny členských států vnitřní členění předseda – dohlíží na dodržování jednacího řádu, zastupuje EP navenek, volen na 2,5 roku 14 místopředsedů delegace – slouží pro styky s parlamenty zemí mimo EU, zvyšování vlivu EU parlamentní výbory – oborově členěné, legislativní iniciativa generální sekretariát vedený generálním tajemníkem – řídí chod po administrativní stránce – asi 4 000 zaměstnanců pravomoci EP kontrolní – vůči komisi, možnost interpelací legislativní rozpočtové – navrhuje změny u povinných výdajů, spoluvytváří rozpočet, může zamítnout návrh rozpočtu konzultační procedura –
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online