EUAP zapisky.8 - vede archiv zajišťuje publikaci...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vede archiv, zajišťuje publikaci rozhodnutí; řídí personální a ekonomické záležitosti • obslužné útvary ◦ Tribunál – dříve Soud I.stupně (přejmenování na základě Lisabonské smlouvy) ▪ založen na základě jednotného Evropského aktu rozhodnutím Rady, funguje od 1.9. 1989 ▪ vznikl kvůli odlehčení činnosti ESD ▪ zatím 27 soudců Tribunálu – možnost zvýšení počtu; nepůsobí zde generální advokáti ◦ zvláštní komory – soud pro veřejnou službu ▪ vznik kvůli odlehčení Soudu I.stupně - řeší nekomplikované záležitosti technického charakteru – spory v oblasti pracovního práva mezi EU a jejími zaměstnanci ◦ soudy členských států – proti rozhodnutím ve svém okruhu problémů není vazba na právo EU • řízení o předběžné otázce : pokud vnitrostátní soud dojde k aplikaci práva vnitrostátního a není si jistý výkladem práva EU, může požádat ESD o vyjádření k předběžné otázce, ESD...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online