EUAP zapisky.9 - Evropsk centrln banka vznikla v roce 1998...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Evropská centrální banka vznikla v roce 1998 a spravuje společnou měnu Euro – odpovídá za měnovou politiku eurozóny není závislá na ostatních orgánech ani členských státech 23. března 2010 Prameny práva EU Úvodní charakteristika práva EU Dříve právo Evropských Společenství – 1.pilíře EU – komunitární právo – prvky nadstátnosti Evropská unie = produkt práva – je vytvořena na základě práva a mezinárodních smluv jako pramenů práva, smlouvy jí daly legislativní pravomoc 2 metody regulace: a) nařízení: předpis paralelní s vnitrostátními právy členských států, používá se v případě že jeho náplň přesahuje více členských států b) směrnice: určování obsahu vnitrostátní úpravy – členské státy jsou povinny přizpůsobit vnitrostátní právo tomuto předpisu právo EU je autonomním právním systémem – subjektem jsou členské státy i jednotlivci
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online