EUAP zapisky.10 - Sekundrn prvo EU - akty Unie vznik innost...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sekundární právo EU - akty Unie vzniká činností orgánů EU právní předpisy, které může EU přijímat jsou stanoveny článkem 288 SFEU nařízení – obecná působnost, závaznost, přímá použitelnost ve všech státech akty sloužící k unifikaci práva unijní charakter – pokud Unie přijme nařízení, platí jednotně ve všech státech, pokud existuje vnitrostání úprava, která toto reguluje, použije se ta unijní přímo použitelné – nařízení mohou ovlivňovat právní postavení států i jednotlivců, zakládat práva i povinnosti používají se tam, kde je nutné nastavit jednotnou úpravu – např. ve společné obchodní politice (jednotná cla vůči třetím zemím) působí na státy a jednotlivce paralelně je jich pravděpodobně více než směrnic – používají se u jednotné zemědělské politiky směrnice – adresátem jsou členské státy, ukládá jim povinnosti; instrukce jak upravit
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online