{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.11 - 1 sprvn zen(lnek 258 SFEU vstran dopis EK...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1) správní řízení (článek 258 SFEU) výstražný dopis EK: členský stát má 2 měsíce na oficiální vysvětlení Evropské Komisi pokud stát nesplní – následuje odůvodněné stanovisko – EK popíše to v čem členský stát chybuje, ukládá 2měsíční lhůtu, stát je opět povinen sjednat nápravu – v 90% se to povede Evropská komise žaluje stát před Evropským soudním dvorem není-li náprava – komise žaluje stát před ESD, ten vydá deklaratorní rozhodnutí; možnost i státu zažalovat jiný stát rozsudek jenom konstatuje, jestli se právo porušilo – není sankce kromě náhrady nákladů řízení 2) sporné řízení na základě odstavce 3, článku 260 SFEU se může konat nové řízení a uložit pokutu v podobě penále nebo/a paušální částky b) Porušení práva malého rozsahu jednotlivec žaluje u soudu svého členského státu, není dána pravomoc orgánů EU např. - Itálie neimplementovala směrnici chránící zaměstnance před platební
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online