{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.12 - uzavely8 to jak ns ovlivuj mezinrodn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
uzavřely 8 to jak nás ovlivňují mezinárodní smlouvy říká článek 10 Ústavy: Mezinárodní smlouvy, které ČR uzavřela a ratifikovala jsou okamžitě použitelné a mají přednost před vnitrostátním právem naopak v Německu musí vnitrostátní použití mezinárodních smluv schválit parlament, nelze použít přímo Právo Evropské unie (primární + sekundární) rozhodnutí Van Gend en Loos – řeší jak aplikovat vedle sebe sekundární právo EU a vnitrostátní právo: nizozemský soud rozhodoval o aplikaci Římské smlouvy na spor ohledně cel, položil předběžnou otázku k ESD – ESD rozhodl, že se použije Římská smlouva Římská smlouva – vytváří základ nového právního řádu – komunitární právo – nezávislý systém práva, jehož subjektem jsou nejen státy, ale i jednotlivci – musí dodržovat to co právo EU stanoví a mohou se ho dovolávat u vnitrostátních soudů
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online