EUAP zapisky.13 - vznik od 70.let kdy dolo k devalvaci...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
vzniká od 70.let, kdy došlo k devalvaci dolaru vůči zlatu – vytvořením systému „hada v tunelu“ určujícího směnné kurzy mezi měnami členských států, benevolentní podmínky následně vzniká Evropský měnový systém , v roce 1979 byly založeny rezervní fondy v ECU = evropská měnová jednotka, obchodovatelná na burzách v 80.letech bylo jasné, že vznikne společná měna, na konci 80.let itinerář zavedení: 1990-93 Evropský měnový institut, vytvořena kritéria konvergence 1994-1997(8) virtuální euro, sledování kritérií konvergence 1999-2002: zavádění eura do běžného života konvergenční kritéria pro přijetí eura směnné kurzy: dva roky + - 15% od parity kurzu eura podřízení centrální bance ECB inflace nesmí být vyšší než o 1,5% nad průměrem zemí s nejnižší inflací dlouhodobá úroková míra nesmí být větší více jak o 2% než tří zemí s nejnižší inflací
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online