EUAP zapisky.14 - Zkladn politiky EU = obligatorn vdaje...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Základní politiky EU = obligatorní výdaje společná zemědělská politika vznik koncem 50.let z důvodu nesoběstačnosti EHS principy: jednotného trhu preference společenství – chránění proti dovozu z třetích zemí, preference prodeje přebytků mimo společenství finanční solidarity – financování z rozpočtu EU tři kategorie komodit a jejich podpory; 24 tržních organizací zaručené odbytové možnosti a ceny kvazinormální trh – společná ochrana vůči zahraničí přímá finanční podpora – luštěniny, technické plodiny, bavlna tři kategorie cen mezní ceny – kritika ze strany WTO cílové ceny intervenční ceny 27.4.2010 společná obchodní politika společný celní tarif vychází z celní unie , společná s EHP a Tureckem; Azory, Madeira; Ceuta, Meilila; zámořské departmenty Francie mimo britské korunní depandance, autonomní oblasti Dánska existují i smlouvy s evropskými ministáty
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online