EUAP zapisky.15 - spolen dopravn politika nejmn rozvinut,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
společná dopravní politika nejméně rozvinutá, Komise zažalována i za nečinnost TEN – transevropské sítě – vyčleněno zvlášť ekologické normy – typy paliv a olejů, likvidace vozidel námořní kabotážní doprava 100 miliard Euro na vysokorychlostní železnice ostatní politiky jsou komunitární – soudržnost, ekonomický rozvoj, transevropské sítě Regionální politika EU NUTS – nomenklaturní jednotky pro územní statistiku používaný Eurostatem od 70.let v roce 2003 se soustavou pěti stupňů se zabýval Parlament a Rada EU – stanovila závazná rozpětí pro národní průměry NUTS 1-2-3 čísla 4 a 5 nahrazena LAU 1 a LAU 2 NUTS 1 region o velikosti asi 3-7 milionu obyvatel ČR se na NUTS 1 ještě nerozdělila – plánované bylo rozdělení na dvě jednotky pro čerpání z kohezního fondu, nakonec jsme získali z kohezního fondu více význam NUTS 1 je ve většině států nízký – mimo Německa (spolkové země), Belgie a
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course EUP 56 taught by Professor Pavelzahradka during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online