EUAP zapisky.16 - LAU 2 NUTS 5 obce nebo sti obc prmrn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LAU 2 – NUTS 5 obce nebo části obcí, průměrná velikost není stanovena obce to nejsou v Irsku, Portugalsku, Řecku, Velké Británii, Dánsko obce u nás jsou velmi malé, může to být potenciálně EU napadeno, ale dokud má Francie malé obce je to v pohodě ve Francii se obce sdružují do regionků, stát jim za to platí 94-99: regionální a strukturální politika 99 – regionální politka revize regionální politiky v roce 1988 – principy regionální politiky byly definovány do cílů,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online