ucto 2 - Operace 4 podnikatel uhradil st vru z tu P hrad...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12 Operace 4 – podnikatel uhradil č ást úv ě ru z ú č tu . P ř í úhrad ě úv ě ru platbou z ú č tu se stav pen ě žních prost ř edk ů na ú č tu sníží, tím se sníží hodnota ob ě žných aktiv. Úv ě r je závazek podnikatele a proto úhradou č ásti úv ě ru se sníží hodnota cizích zdroj ů v pasivech. Vliv operace na rozvahu je: AKTIVA - PASIVA - Rozvaha po č tvrté operaci : Rozvaha v tis. K č . Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek celkem Vlastní kapitál celkem 300 Základní kapitál 300 Ob ě žná aktiva celkem 380 Cizí zdroje celkem 80 Pen ě žní prost ř edky 330 Závazky k dodavatel ů m Materiál 50 Úv ě r 80 Aktiva celkem 380 Pasiva celkem 380 Operace 5 – podnikatel zakoupil stroj od dodavatel ů . Zakoupený stroj za ř adíme mezi dlouhodobý majetek, protože p ř edpokládáme, že bude používán po dobu delší než jeden rok. Hodnota stroje tedy navýší stav aktiv v rozvaze. Po ř ízení nákupem od dodavatele je závazkem, který bude muset podnikatel v budoucnu uhradit a proto se touto operací zvýší
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online