{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.13

Resene priklady z FIUC, 2008.13 - 2.3 Pklady k procviovn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
13 2.3 P ř íklady k procvi č ování P ř íklad 2.3.1- Klasifikace majetku a zdroj ů financování U položek majetku a zdroj ů jeho financování rozhodn ě te, zda se jedná o aktiva (dlouhodobý majetek nebo ob ě žná aktiva), pasiva (vlastní kapitál nebo cizí zdroje) a svoje rozhodnutí zd ů vodn ě te. Aktiva Pasiva Položka Dlouhodobý majetek Ob ě žná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 1. Budova 2. Automobil 3. Výrobní linka 4. Zásoby materiálu 5. Zboží p ř ipravené k prodeji 6. Pozemek 7. Software 8. Akcie jiného podniku (ur č ené k investování) 9. Výrobky 10. Zví ř ata 11. Nedokon č ená výroba
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online