Resene priklady z FIUC, 2008.14

Resene priklady z FIUC, 2008.14 - Poloka 4. 5. 6. 7. 8. 9....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14 Aktiva Pasiva Položka Dlouhodobý majetek Ob ě žná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 4. Zásoby materiálu b 5. Zboží p ř ipravené k prodeji b 6. Pozemek b 7. Software b 8. Akcie jiného podniku (ur č ené k investování) b 9. Výrobky b 10. Zví ř ata b 11. Nedokon č ená výroba b 12. Peníze v pokladn ě b 13. Pohledávky za odb ě rateli b 14. Peníze na ú č tu b 15. Úv ě ry b 16. Emitované krátkodobé dluhopisy b 17. Nakoupené krátkodobé dluhopisy b 18. Závazky k dodavatel ů m b 19. Závazky k zam ě stnanc ů m b 20. Dlužná da ň ze zisku b 21. Závazky k ú ř ad ů m sociálního zabezpe č ení b 22. Rezervy na opravu dlouhodobého majetku b 23. Základní kapitál
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online