{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.14

Resene priklady z FIUC, 2008.14 - Poloka 4 5 6 7 8 9 10 11...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14 Aktiva Pasiva Položka Dlouhodobý majetek Ob ě žná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 4. Zásoby materiálu b 5. Zboží p ř ipravené k prodeji b 6. Pozemek b 7. Software b 8. Akcie jiného podniku (ur č ené k investování) b 9. Výrobky b 10. Zví ř ata b 11. Nedokon č ená výroba b 12. Peníze v pokladn ě b 13. Pohledávky za odb ě rateli b 14. Peníze na ú č tu b 15. Úv ě ry b 16. Emitované krátkodobé dluhopisy b 17. Nakoupené krátkodobé dluhopisy b 18. Závazky k dodavatel ů m b 19. Závazky k zam ě stnanc ů m b 20. Dlužná da ň ze zisku b 21. Závazky k ú ř ad ů m sociálního zabezpe č ení b 22. Rezervy na opravu dlouhodobého majetku b 23. Základní kapitál
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online