Resene priklady z FIUC, 2008.15

Resene priklady z FIUC, 2008.15 - een: Operace 1. 2. 3. 4....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
15 Ř ešení: Vliv na aktiva Vliv na pasiva Operace P ř ír ů stek Úbytek P ř ír ů stek Úbytek 1. Vložen základní kapitál (peníze na ú č et) + + 2. Nakoupený materiál od dodavatel ů + + 3. Úhrada dodavatel ů m z bankovního úv ě ru - - 4. Zakoupen osobní automobil od dodavatele + + 5. Uhrazen závazek k dodavatel ů m z ú č tu - - 6. Vyplaceny dlužné mzdy zam ě stnanc ů m z pokladny - - 7. Inkasovány pohledávky od odb ě ratel ů na ú č et + - P ř íklad 2.3.3 – Sestavení rozvahy Sestavte rozvahu podniku XXA, s.r.o., chyb ě jící údaje dopo č ítejte. P ř ehled majetku a závazk
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online