Resene priklady z FIUC, 2008.16

Resene priklady z FIUC, 2008.16 - Doplte daje z rozvahy K...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
16 Dopl ň te údaje z rozvahy: Položka K č Podnik XXA, s.r.o. vlastní majetek v hodnot ě Majetek je hrazen z vlastních zdroj ů v hodnot ě Majetek je hrazen z cizích zdroj ů v hodnot ě Ř ešení: Rozvaha XXA v tis. K č Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek celkem 590 Vlastní kapitál celkem 873 Budova 500 Základní kapitál 623 Licence 90 Výsledek hospoda ř ení 250 Ob ě žná aktiva celkem 349 Cizí zdroje celkem 66 Zásoby materiálu 31 Bankovní úv ě ry 15 Zásoby výrobk ů 90 Dodavatelé 25 Pohledávky 80 Zam ě stnanci 20 Akcie 20 Dlužné dan ě 6 Bankovní ú č et 123 Pokladna 5 Aktiva celkem 939 Pasiva celkem 939 Položka K č Podnik XXA, s.r.o. vlastní majetek v hodnot ě 939 Majetek je hrazen z vlastních zdroj ů v hodnot ě 873 Majetek je hrazen z cizích zdroj ů v hodnot
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online