Resene priklady z FIUC, 2008.17

Resene priklady z FIUC, 2008.17 - Operace 4. 5. 6. 7. 8....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
17 Operace tis. K č Vliv na aktiva +/- Vliv na pasiva +/- z ú č tu 4. Uhradil č ást úv ě ru z ú č tu 20 5. Zakoupil stroj od dodavatel ů 60 6. Uhradil závazky za stroj dodavatel ů m z ú č tu 60 7. P ř evedl peníze z ú č tu na pokladnu 70 8. Zakoupil nábytek, který uhradil v hotovosti 55 Sestavte rozvahu po každé z operací. Rozvaha Novák,v tis. K č (po první operaci) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek celkem Vlastní kapitál celkem Ob ě žná aktiva celkem Cizí zdroje celkem Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha Novák,v tis. K č (po druhé operaci)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online