Resene priklady z FIUC, 2008.19

Resene priklady z FIUC, 2008.19 - een Zahajovac rozvaha...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
19 Ř ešení: Zahajovací rozvaha Novák v tis. K č Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek celkem Vlastní kapitál celkem 300 Základní kapitál 300 Ob ě žná aktiva celkem 300 Cizí zdroje celkem Bankovní ú č et 300 Aktiva celkem 300 Pasiva celkem 300 Operace tis. K č Vliv na aktiva +/- Vliv na pasiva +/- 1. Nakoupil materiál od dodavatel ů 50 + + 2. Obdržel úv ě r od banky 100 + + 3. Uhradil závazky dodavatel ů m za materiál z ú č tu 50 - - 4. Uhradil č ást úv ě ru z ú č tu 20 - - 5. Zakoupil stroj od dodavatel ů 60 + + 6. Uhradil závazky za stroj dodavatel ů m z ú č tu 60 - - 7. P ř evedl peníze z ú č tu na pokladnu 70 +/- 8. Zakoupil nábytek, který uhradil v hotovosti
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online