{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.21

Resene priklady z FIUC, 2008.21 - Rozvaha Novk v tis K(po...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
21 Rozvaha Novák v tis. K č (po osmé operaci) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek celkem 115 Vlastní kapitál celkem 300 Stroj 60 Základní kapitál 300 Nábytek 55 Ob ě žná aktiva celkem 265 Cizí zdroje celkem 80 Bankovní ú č et 200 Úv ě r 80 Pokladna 15 Materiál 50 Aktiva celkem 380 Pasiva celkem 380 Položka K č Pan Novák vlastní ve své firm ě majetek v hodnot ě 380 Majetek je hrazen z vlastních zdroj ů v hodnot ě 300 Majetek je hrazen z cizích zdroj ů v hodnot ě 80 2.4 Test 1. Který z uvedených termín ů vyjad ř uje majetek ú č etní jednotky v č len ě ní podle v ě cných druh ů : a) Aktiva. b) Pasiva. c) Rezervy. d) Fondy. 2. Zvolte správné č len ě ní aktiv:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}