Resene priklady z FIUC, 2008.22

Resene priklady z FIUC, 2008.22 - b Rozvaha je bilance druh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
22 b) Rozvaha je bilance druh ů majetku a jeho zdroj ů krytí k ur č itému dni za ur č itou ú č etní jednotku. c) Rozvaha obsahuje p ř ehled hospodá ř ských operací za ur č ité období. 6. Z následujícího p ř ehledu vyberte ten, který obsahuje pouze aktivní položky: a) Peníze, rezervy, materiál. b) Cenné papíry ur č ené k obchodování, emitované dluhopisy, základní kapitál. c) Zboží, pohledávky, dlouhodobý hmotný majetek. 7. Z následující p ř ehledu vyberte ten, který obsahuje pouze pasivní položky: a) Cenné papíry ur č ené k obchodování, emitované dluhopisy, základní kapitál. b) Rezervy, závazky k k dodavatel ů m, peníze. c) Základní kapitál, závazky k zam ě stnanc ů m, fondy. 8. Vysv ě tlete, co znamená zásada bilan č ní rovnosti: a) Musí být zachována stále rovnováha mezi výší vlastních a cizích zdroj ů krytí. b)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online