{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.23

Resene priklady z FIUC, 2008.23 - 14 Z nsledujcho pehledu...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
23 14. Z následujícího p ř ehledu vyberte ten, který obsahuje pouze pasivní položky: a) Sm ě nky k inkasu, rezervy, sm ě nky k úhrad ě . b) Sm ě nky k úhrad ě , emitované dluhopisy, základní kapitál.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online