Resene priklady z FIUC, 2008.23

Resene priklady z FIUC, 2008.23 - 14. Z nsledujcho pehledu...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
23 14. Z následujícího p ř ehledu vyberte ten, který obsahuje pouze pasivní položky: a) Sm ě nky k inkasu, rezervy, sm ě nky k úhrad ě . b) Sm ě nky k úhrad ě , emitované dluhopisy, základní kapitál.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online