Resene priklady z FIUC, 2008.24

Resene priklady z FIUC, 2008.24 - 3 ET SOUSTAVA T 3.1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
24 3 Ú Č ET, SOUSTAVA Ú Č T Ů 3.1 Opakování teorie V p ř edchozí kapitole jsme p ř i zobrazení jednotlivých hospodá ř ských operací v rozvaze sestavovali rozvahu po každé operaci. Tento zp ů sob je možná názorný, ale neú č elný. P ř i velkém objemu ú č etních operací je zdlouhavý a nedává dobrý p ř ehled o stavu a pohybu jednotlivých položek. Proto se pro zachycování, t ř íd ě ní a sumarizaci ú č etních p ř ípad ů používají ú č ty , které jsou hlavními metodickými prvky v ú č etnictví. Ú č et se zobrazuje v tzv. T form ě , kdy v nadpisu je č íslo a název ú č tu 1 . Levá strana ú č tu se nazývá Má dáti (MD), pravá Dal (D). V literatu ř e jsou uvád ě ny i jiné názvy pro strany ú č tu, strana Má dáti bývá nazývána Na vrub, nebo Debet, strana Dal bývá nazývána Ve prosp ě ch, nebo Kredit (viz. obrázek 1). Obrázek 1 – Schéma ú
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online