Resene priklady z FIUC, 2008.25

Resene priklady z FIUC, 2008.25 - 3.2 een pklad Poten a...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
25 3.2 Ř ešený p ř íklad – Po č áte č ní a kone č ný stav ú č tu, p ř ír ů stky a úbytky Zobrazte po č áte č ní stavy, p ř ír ů stky a úbytky ú č tu, vypo č t ě te obraty ú č tu a kone č ný z ů statek ú č tu, jednou jako aktivní ú č et a jednou jako pasivní ú č et . Po č áte č ní stav 100 1. P ř ír ů stek 50 2. Úbytek 80 3. P ř ír ů stek 200 Ř ešení 1 – Aktivní ú č et P ř íklad vy ř ešíme nejprve pro p ř ípad, že se jedná o aktivní ú č et. Po č áte č ní stav (PS) aktivních ú č t ů se zapisuje na stranu MD , p ř ír ů stky na stranu MD, úbytky na stranu D. Pro p ř ehlednost je t ř eba jednotlivé operace č íslovat. Aktivní ú č et PS 100 Operace 1 se na ú č tu zobrazí na stran ě MD , jako p ř ír ů stek na aktivním ú č tu. Aktivní ú č et PS 100 1. 50 Operace 2 se na ú
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online