Resene priklady z FIUC, 2008.28

Resene priklady z FIUC, 2008.28 - een Aktivn et PS 100 2...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
28 Ř ešení: Aktivní ú č et PS 100 2. 150 1. 50 4. 50 3. 200 Obrat MD 250 Obrat D 200 KS 150 P ř íklad 3.3.2 – Zobrazení položek na pasivním ú č tu Zobrazte položky na pasivním ú č tu, vypo č t ě te obraty a kone č ný z ů statek ú č tu. Po č áte č ní stav 500 1. P ř ír ů stek 150 2. Úbytek 250 3. P ř ír ů stek 300 4. Úbytek 50 Pasivní ú
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online