{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.29

Resene priklady z FIUC, 2008.29 - 2 3 4 bytek Prstek bytek...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
29 2. Úbytek 100 3. P ř ír ů stek 300 4. Úbytek 50 Pokladna Ř ešení: A - Pokladna PS 400 2. 100 1. 50 4. 50 3. 300 Obrat MD 350 Obrat D 150 KS 600 P ř íklad 3.3.4 – Zobrazení položek na ú č tu Dodavatelé Zobrazte položky na ú
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online