{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.30

Resene priklady z FIUC, 2008.30 - een P Dodavatel 2 300 PS...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
30 Ř ešení: P - Dodavatelé 2. 300 PS 550 4. 50 1. 250 3. 100 Obrat MD 350 Obrat D 350 KS 550 P ř íklad 3.3.5 – Zásada podvojnosti a souvztažnosti Na p ř íkladech vysv ě tlete zásadu podvojnosti a souvztažnosti. Z dvou možných zp ů sob ů zaú č tovaných operací zvolte správný, u chybného rozhodn ě te, zda byla porušena podvojnost č i souvztažnost. Úhrada závazku v ůč i dodavatel ů m z bankovního ú č
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}