Resene priklady z FIUC, 2008.31

Resene priklady z FIUC, 2008.31 - Faktura za materil od...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
31 Faktura za materiál od dodavatele. 1) A - Materiál P - Dodavatelé 100 100 2) A - Materiál P - Dodavatelé 100 100 Ř ešení: Úhrada závazku v ůč i dodavatel ů m z bankovního ú č tu - správn ě zaú č továno je 1). Byla porušena zásada podvojnosti. Inkaso pohledávky za odb ě rateli na bankovní ú č et - správn ě zaú č továno je 2). Byla porušena zásada souvztažnosti. Úhrada závazku k dodavatel ů m z úv ě ru - správn ě zaú č továno je 1). Byla porušena zásada podvojnosti. Faktura za materiál od dodavatele - správn ě zaú č továno je 1). Byla porušena zásada souvztažnosti. 3.4 Test 1. Vyberte správnou charakteristiku ú č t ů : a) Ú č ty slouží pro zachycování stavu a pohybu aktiv a pasiv ú č etní jednotky. b) Ú č ty jsou nástroji sloužícími pro zachycování všech hospodá ř ských operací ú č etní jednotky. c) Ú č
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online