Resene priklady z FIUC, 2008.32

Resene priklady z FIUC, 2008.32 - 6 Vysvtlete princip...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
32 6. Vysv ě tlete, princip podvojného zápisu v ú č etnictví: a) Každá hospodá ř ská operace musí být zaú č tována stejnými č ástkami na dvou ú č tech, a to na jednom aktivním a jednom pasivním ú č tu. b) Každá hospodá ř ská operace musí být zaú č tována ve stejné výši na dvou ú č tech, na dvou r ů zných stranách. c) Každá hospodá ř ská operace musí být zaú č tována na dvou ú č tech, p ř i č emž na jednom ú č tu je zaú č továno snížení stavu a na druhém zvýšení jeho stavu o stejnou č ástku. 7. Kone č
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online