{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.33

Resene priklady z FIUC, 2008.33 - 4 ROZPIS ROZVAHY DO...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
33 4 ROZPIS ROZVAHY DO SOUSTAVY Ú Č T Ů 4.1 Opakování teorie Rozvahu lze rozepsat do soustavy ú č t ů , kdy každá položka rozvahy znamená jeden ú č et . Na n ě m se evidují jednotlivé zm ě ny aktiv a pasiv. Aby byla dodržena zásada podvojnosti i pokud jde o zápis po č áte č ních stav ů na ú č tech, z ř izuje se ú č et Po č áte č ní ú č et rozvažný , viz. následující obrázek. Obrázek 2 – Otevírání ú č t ů Rozvaha Aktiva Pasiva Po č áte č ní ú č et rozvažný Pasiva Aktiva Aktivní ú č et Pasivní ú č et PS PS 4.2 Ř ešený p ř íklad – Rozpis rozvahy do soustavy ú č t ů Rozepište rozvahu do soustavy ú č t ů p ř i zachování zásady podvojnosti. Rozvaha v tis. K č
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online