Resene priklady z FIUC, 2008.34

Resene priklady z FIUC, 2008.34 - aktivnch t zapisujeme na...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
34 aktivních ú č t ů zapisujeme na stranu MD, po č áte č ní stavy ú č t ů pasivních na stranu D. Aby byla dodržena zásada podvojnosti i pokud jde o zápis po č áte č ních stav ů na ú č tech, z ř izujeme ú č et Po č áte č ní ú č et rozvažný. V Po č áte č ním ú č tu rozvažném se aktiva zobrazí na stran ě D, pasiva na stran ě MD. MD Po č áte č ní ú č et rozvažný D Základní kapitál 300 Stroj 60 Závazky k dodavatel ů m 60 Pen ě žní prost ř edky 330 Úv ě r 80 Materiál 50 Obrat MD 440 Obrat D 440 Z Po č áte č ního ú č tu rozvažného rozepisujeme jednotlivé položky do soustavy ú č t ů . Aktivní ú č ty jsou ozna č ovány A (= aktivní ú č et) p ř ed názvem ú č tu, pasivní ú č ty P (= pasivní ú č et) p ř ed názvem ú č tu. P - Základní kapitál P - Závazky k dodavatel ů m P - Úv ě r PS 300 PS 60 PS
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online