Resene priklady z FIUC, 2008.36

Resene priklady z FIUC, 2008.36 - een Poten et rozvan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
36 Ř ešení: Po č áte č ní ú č et rozvažný Základní kapitál 623 Budova 500 Výsledek hospoda ř ení 250 Licence 90 Dodavatelé 25 Zásoby materiálu 31 Zam ě stnanci 20 Zásoby výrobk ů 90 Dlužné dan ě 6 Pohledávky 80 Bankovní úv ě ry 15 Akcie 20 Bankovní ú č et 123 Pokladna 5 Obrat MD 939 Obrat D 939 A- Budova A - Licence A - Materiál PS 500 PS 90 PS 31 A - Výrobky A - Pohledávky A - Akcie PS 90 PS 80 PS 20 A – Bankovní ú č et A – Pokladna P – Základní kapitál PS 123 PS 5
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online