{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.37

Resene priklady z FIUC, 2008.37 - b Pasiva c MD d D 3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
37 b) Pasiva. c) MD. d) D. 3. Ozna č ení pravé strany Po č áte č ního ú č tu rozvažného je: a) Aktiva. b) Pasiva. c) MD. d) D. 4. Na levou stranu Po č áte č ního ú č tu rozvažného zapisujeme: 5. Na pravou stranu Po č áte č ního ú č tu rozvažného zapisujeme: 6. Položka „Základní kapitál“ je na Po
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online