{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.38

Resene priklady z FIUC, 2008.38 - 5 NKLADY VNOSY VSLEDEK...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
38 5 NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODA Ř ENÍ 5.1 Opakování teorie V p ř edchozích kapitolách jsme se zabývali ú č etními p ř ípady, které m ě ly vliv pouze na stav a pohyb majetku a jeho zdroj ů (aktiv a pasiv). Ú č etnictví musí podávat informace nejen o stavu a pohybu majetku, ale i o jeho zhodnocení v hospodá ř ském procesu a ekonomické efektivnosti t ě chto proces ů . P ř i č innosti podniku se majetek spot ř ebovává nebo opot ř ebovává, nakupují se služby od dodavatel ů , vznikají závazky v ůč i zam ě stnanc ů m z d ů vodu zú č tovaných mezd a podobn ě . To všechno p ř edstavuje náklady podniku , které jsou vstupy do hospodá ř ského procesu. Charakteristika náklad ů Náklad je snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv (pen ě žních i nepen ě žních) nebo ve form ě vzniku závazk ů (zvýšení dluh ů ). Náklady snižují výsledek hospoda ř ení b ě
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online