Resene priklady z FIUC, 2008.39

Resene priklady z FIUC, 2008.39 - Vsledek hospodaen z...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
39 Výsledek hospoda ř ení z finan č č innosti . o Výnosy a náklady spojené s financováním podniku (poplatky a úroky z ú č tu, výnosy z cenných papír ů , kursové rozdíly apod.) Výsledek hospoda ř ení za b ě žnou č innost je sou č tem provozního a finan č ního výsledku hospoda ř ení. Výsledek hospoda ř ení z mimo ř ádné č inností. o Obsahuje položky, jako jsou škody, penále apod. Výsledek hospoda ř ení za období (sou č et b ě žného a mimo ř ádného výsledku hospoda ř ení) Ú č tování na nákladových a výnosových ú č tech Nákladový ú č et Výnosový ú č et P ř ír ů stky Úbytky Úbytky P ř ír ů stky Po č áte č ní stavy nákladových a výnosových ú č t ů jsou nulové (náklady a výnosy na konci ú č etního období vstupují do výsledku hospoda ř ení). P ř ír ů stky nákladových ú č t ů se ú č tují na stran ě MD , p ř ír ů stky výnosových ú č t ů na stran ě D. Úbytky nákladových
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online