{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.40

Resene priklady z FIUC, 2008.40 - R S Mimodn nklady Da z...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
40 R. Mimo ř ádné náklady S. Da ň z p ř íjmu z mimo ř ádné č innosti Splatná ** MIMO Ř ÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODA Ř ENÍ *** VÝSLEDEK HOSPODA Ř ENÍ ZA Ú Č ETNÍ OBDOBÍ Položky ozna č ované velkými písmeny abecedy jsou náklady, položky ozna č ované ř ímskými č íslicemi jsou výnosy. Ř ádky ozna č ené + nebo * jsou výpo č tové. Díl č í výpo č ty: Obchodní marže = Tržby za prodej zboží – Náklady vynaložené na prodané zboží (I - A). P ř idaná hodnota = Obchodní marže + Výkony – Výkonová spot ř eba (Obchodní marže + II - B). Provozní výsledek hospoda ř ení = P ř idaná hodnota + Výnosy (III, IV) – Náklady (C, D, E, F, G, H). Finan č ní výsledek hospoda ř ení = finan č ní výnosy (VI – XII.) – finan č ní náklady (K - P). Výsledek hospoda ř ení za b ě žnou č innost = (Provozní výsledek hospoda ř ení + Finan č výsledek hospoda ř ení) – Da ň z b ě žné č innosti.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}