Resene priklady z FIUC, 2008.41

Resene priklady z FIUC, 2008.41 - Operace 3 – Tržba v...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Operace 3 – Tržba v hotovosti. Tuto operaci můžeme uznat jako výnos. Tržba proplacená v hotovosti je zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období spojené se zvýšením peněžních aktiv – zvyšuje stav peněz v pokladně. Uvedené náklady a výnosy lze zařadit mezi druhové, protože náklady odpovídají na otázku co bylo spotřebováno, výnosy jsou přiřazeny k nákladům. Účtování hospodářských operací: PS. A - Materiál 50 1. 10 CZ – Závazky k zaměstnancům 2. 5 N – Spotřeba materiálu 1. 10 A – Peníze v pokladně PS. 3. N – Mzdové náklady 2. 5 V - Tržby 330 9 3. 9 Operace 1 - zaúčtujeme snížení účtu Materiál a zároveň zvýšení nákladů – Spotřeba materiálu. Operace 2 - zaúčtujeme zvýšení nákladů – Mzdové náklady a zvýšení Závazků k zaměstnancům. Operace 3 - zaúčtuje zvýšení Peněžních prostředků a zvýšení výnosů – Tržby. Náklady a výnosy zobrazíme ve Výkazu zisků a ztrát. Výkaz zisku a ztráty tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9 Spotřeba materiálu a energie -10 + Přidaná hodnota -1 Mzdové náklady -5 * Výsledek hospodaření -6 Porovnáním nákladů a výnosů zjistíme výsledek hospodaření, v našem případě ztrátu ve výši 6 tis. Kč. 5.3 Příklady k procvičování Příklad 5.3.1 – Rozpoznání nákladů a výnosů U hospodářských operací rozhodněte, zda se jedná o náklad (N) či výnos (V) a o jejich vlivu na výsledek hospodaření, aktiva a cizí zdroje. Operace 1. 2. 3. 4. 5. N/V Spotřeba materiálu Došlá faktura za energii Vyskladnění prodaného zboží Tržby za zboží Došlá faktura za opravy 41 vliv na VH +/- Vliv na aktiva +/- Vliv na cizí zdroje +/- ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online