Resene priklady z FIUC, 2008.43

Resene priklady z FIUC, 2008.43 - Pklad 5.3.2 lenn nklad...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
43 P ř íklad 5.3.2 – Č len ě ní náklad ů podle ú č elu a podle druh ů Rozlište náklady podle ú č elu a podle druh ů . Položka Druhy náklad ů 1. Spot ř eba materiálu 2. Mzdy 3. Odpisy 4. Výrobní režie 5. Spot ř eba energie 6. Správní režie 7. Cestovné 8. Náklady na reprezentaci 9. Úroky z ú č tu 10. Odbytová režie Ř ešení: Položka Druhy náklad ů 1. Spot ř eba materiálu Druhové 2. Mzdy Druhové 3. Odpisy Druhové 4. Výrobní režie Ú č elové 5. Spot ř eba energie Druhové 6. Správní režie Ú č elové 7. Cestovné Druhové 8. Náklady na reprezentaci Druhové 9. Úroky z ú č tu Druhové 10. Odbytová režie
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online