Resene priklady z FIUC, 2008.44

Resene priklady z FIUC, 2008.44 - Operace tis K 3 Ztovn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
44 Operace tis. K č 3. Zú č tování mezd 80 4. Tržby za služby v hotovosti 300 Zaú č tujte operace. Sestavte výkaz zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty v tis. K č + P ř idaná hodnota * Provozní výsledek hospoda ř ení Ř ešení: A - Materiál
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online