Resene priklady z FIUC, 2008.45

Resene priklady z FIUC, 2008.45 - Vkaz zisku a ztrty v tis...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
45 Výkaz zisku a ztráty v tis. K č Tržby za služby 300 Spot ř eba materiálu -100 Služby -30 + P ř idaná hodnota 170 Osobní náklady -80 * Provozní výsledek hospoda ř ení 90 5.4 Test 1. Vyberte správnou charakteristiku náklad ů : a) Náklady jsou zvýšení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv nebo ve form ě vzniku závazk ů . b) Náklady jsou snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě zvýšení aktiv nebo ve form ě vzniku závazk ů . c) Náklady jsou snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv nebo ve form ě vzniku závazk ů . d) Náklady jsou snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv nebo snížení závazk ů . 2. Vyberte položky, které souvisí se vznikem náklad ů : a) Náklady vznikají vždy p ř i výdeji pen ě z z pokladny a z ú č tu.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern