Resene priklady z FIUC, 2008.45

Resene priklady z FIUC, 2008.45 - Vkaz zisku a ztrty v tis...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
45 Výkaz zisku a ztráty v tis. K č Tržby za služby 300 Spot ř eba materiálu -100 Služby -30 + P ř idaná hodnota 170 Osobní náklady -80 * Provozní výsledek hospoda ř ení 90 5.4 Test 1. Vyberte správnou charakteristiku náklad ů : a) Náklady jsou zvýšení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv nebo ve form ě vzniku závazk ů . b) Náklady jsou snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě zvýšení aktiv nebo ve form ě vzniku závazk ů . c) Náklady jsou snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv nebo ve form ě vzniku závazk ů . d) Náklady jsou snížení ekonomického prosp ě chu b ě hem ú č etního období, ve form ě snížení aktiv nebo snížení závazk ů . 2. Vyberte položky, které souvisí se vznikem náklad ů : a) Náklady vznikají vždy p ř i výdeji pen ě z z pokladny a z ú č tu. b)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online