{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.46

Resene priklady z FIUC, 2008.46 - 6 Vyberte sprvnou...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
46 6. Vyberte správnou variantu výpo č tu „Obchodní marže“: a) Obchodní marže = Tržby za prodej zboží – Náklady vynaložené na prodané zboží. b) Obchodní marže = Náklady vynaložené na prodané zboží – Tržby za prodej zboží. c) Obchodní marže = Výkony – Výkonová spot ř eba. d) Obchodní marže = Výkonová spot ř eba - Výkony. 7. Vyberte správnou variantu výpo č tu položky „P ř idaná hodnota“: a) P ř idaná hodnota = Tržby za prodej zboží – Náklady vynaložené na prodané zboží. b) P ř idaná hodnota = Výkony – Výkonová spot ř eba – Obchodní marže. c) P ř idaná hodnota = Obchodní marže + Výkony – Výkonová spot ř eba. d) P ř idaná hodnota = Obchodní marže – Výkony + Výkonová spot ř eba. 8. Vyberte správnou variantu výpo č tu položky „Výsledek hospoda ř ení z b ě žné č innosti: a) Výsledek hospoda ř ení z b ě žné č innosti = výsledek hospoda ř ení z provozní č innosti + výsledek hospoda ř ení z finan č č
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online