{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Resene priklady z FIUC, 2008.47

Resene priklady z FIUC, 2008.47 - 6 UZAVRN T 6.1 Opakovn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
47 6 UZAVÍRÁNÍ Ú Č T Ů 6.1 Opakování teorie Na konci ú č etního období je t ř eba ú č ty uzav ř ít a p ř evést kone č né stavy na ú č ty záv ě rkové . Zopakujte si tyto operace ješt ě jednou i s otevíráním ú č t ů (obrázek 2). Na za č átku ú č etního období otev ř eme ú č ty tak, že pomocí Po č áte č ního ú č tu rozvažného zapíšeme po č áte č ní stavy. U ú č t ů aktivních zapisujeme po č áte č ní stavy na stranu MD , u pasivních ú č t ů na stranu D . Po č áte č ní stavy nákladových a výnosových ú č t ů jsou nulové . Po zaú č tování všech operací ú č ty uzav ř eme a p ř evádíme kone č né stavy následujícím zp ů sobem. Kone č né stavy ú č t ů aktivních a pasivních na Kone č ný ú č et rozvažný , kone
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online