Resene priklady z FIUC, 2008.48

Resene priklady z FIUC, 2008.48 - 6.2 een pklad Otevrn a...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
48 6.2 Ř ešený p ř íklad – Otevírání a uzavírání ú č t ů Podnikatel má majetek a závazky zobrazený v následující rozvaze: Rozvaha v tis. K č . Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek celkem 60 Vlastní kapitál celkem 300 Stroj 60 Základní kapitál 300 Ob ě žná aktiva celkem 380 Cizí zdroje celkem 140 Pen ě žní prost ř edky 330 Závazky k dodavatel ů m 60 Materiál 50 Úv ě r 80 Aktiva celkem 440 Pasiva celkem 440 Hospodá ř ské operace uskute č n ě né b ě hem období: Operace tis. K č 1. Spot ř eba materiálu 10 2. Úhrada závazku dodavatel ů m 50 3. Splátka úv ě ru 10 4. Tržba v hotovosti 40 Rozvahu rozepíšeme do soustavy ú č t ů tak, aby každá položka rozvahy byla zobrazena na jednom ú č tu . Aktiva budou zobrazena na aktivních ú č tech , pasiva na ú č tech pasivních . Je t ř eba si uv ě domit pravidla zapisování po č áte č ních z ů statk ů na aktivních a pasivních ú č tech. Po č áte č ní stavy aktivních ú č t ů zapisujeme na stranu MD, po č áte č ní stavy ú
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online