Resene priklady z FIUC, 2008.49

Resene priklady z FIUC, 2008.49 - N Spoteba materilu 1. 10...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
49 N – Spot ř eba materiálu V - Tržby 1. 10 4. 40 KS 10 KS 40 Operace 1 - zaú č tujeme snížení ú č tu Materiál a zárove ň zvýšení náklad ů – Spot ř eba materiálu. Operace 2 – zaú č tujeme snížení Závazk ů k dodavatel ů m a snížení Pen ě žních prost ř edk ů Operace 3 - zaú č tuje snížení Úv ě r ů (závazk ů k bance) a snížení Pen ě žních prost ř edk ů Operace 4 – zaú č tujeme zvýšení Pen ě žních prost ř edk ů a zvýšení výnos ů – Tržby. Náklady a výnosy zobrazíme na Ú č tu zisku a ztrát . MD Ú č et zisku a ztrát D Spot ř eba materiálu 10 Tržby 40 Obrat MD 10 Obrat D 40 Zisk 30 Porovnáním náklad ů a výnos ů zjistíme výsledek hospoda ř ení , v našem p ř ípad ě zisk ve výši 30 tis. K č . Kone č né stavy aktivních a pasivních ú č t ů zobrazíme v Kone č ném ú č tu rozvažném , aktiva na stran ě MD, pasiva na stran ě D. Z ú č tu zisku a ztrát p ř evedeme do Kone č ného ú
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2011 for the course UCTY 1 taught by Professor Karolinasvetla during the Spring '10 term at Metropolitní Univerzita Praha.

Ask a homework question - tutors are online