21f08-01-16 - AFA8 DAD haØ ×hÓÙ ÐdÝÓÙeÜÔeØ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AFA8 DAD haØ ×hÓÙ ÐdÝÓÙeÜÔeØ iÒØh i×ÓÙÖ ×e? h eÖ×Ø×eÑ e×Øe ÖÓ fÓ ÐÐege Û h ih i×Û ha ØÑ Ó ×ØÓ fÝÓÙa ÖeeÜÔ e Ö ieÒ iÒg i×Ó fØeÒa×hÓk fÓ Ö ×ØÙd eÒ Ø×Y ÓÙÑ aÝhaÚ eh ea Öd Øh i×a ÐÖeadÝbÙ Ø iØb ea Ö×ÖeÔ ea Ø iÒg ½ eah iÒg i×d ieÖeÒ ØÒÓÛ h e Öe i×ad ie ÖeÒeb e ØÛ eeÒ Øh eÛ aÝh igh ×hÓÓ ÐÓÙ Ö×e×a Öe ØaÙgh ØaÒd Øh eÛ aÝÙÒ iÚ e Ö× iØÝ ÐeÚ e ÐÓÙ Ö×e×a ÖeØaÙgh ØA ÐÓÒgÛ iØha ÐÐØh eÓ Øh e ÖØÖaÒ × iØ iÓÒ ×Øha Ø ÝÓÙÒ eed ØÓgÓ Øh ÖÓÙghÒÓÛ ÝÓÙÛ iÐÐhaÚ eØÓad jÙ ×ØÝÓÙ Ö id ea ×Ó fØeah iÒgaÒd Ðea ÖÒ iÒg ØÓØÛ ha Ø i×Øh e×ØaÒda Öd iÒÙÒ iÚ e Ö× iØ ie×Ù ÖgÓa Ði×Ñ Ó ÖeØhaÒ jÙ ×Øge ØØ iÒgÝÓÙ ØÓ ÖeÔ ÖÓdÙeÛ ha ØÛ a ×ØÓ Ðd ØÓÝÓÙ iÒ Øh e Ða ××ÖÓÓÑ Ô eed E ÜÔ eØØÓhaÚ eÑ a Øe Ö ia ÐÓÚ e Öeda Ø ØÛ Ó ØÓ Øh Öee ØiÑ e× Øh eÔaeÓ fh igh ×hÓÓ ÐA bÓÚ e Øha ØÛ ea iÑ fÓ Ög Öea Øe ÖÓÑÑ aÒdÓ fØh eÑ a Øe Ö ia Ðe×Ô e ia ÐÐÝ Øh eab iÐiØÝ ØÓaÔÔ ÐÝÛ ha ØÝÓÙhaÚ e Ðea ÖÒ ed ØÓÒ eÛ × iØÙa Ø iÓÒ × eÚ ieÛ Û a ××Ù ÖÔ Ö i×edaÛ h iÐebak iÒ Øa Ðk iÒg ØÓh igh ×hÓÓ ÐØeah e Ö×ØÓÒdÓÙ ØØh eÝ ÖegÙ Ða Ö ÐÝ ÖeÚ ieÛ ed Øh eÔ ÖeÚ iÓÙ ×Ý ea Ö×Ñ a Øe Ö ia ÐfÓ ÖØh eÖ×ØÔa ÖØÓ feah Ða ××ha ØÛ iÐÐÒÓ ÐÓÒge Ö ÓÙ Öh i×ÓÙ Ö×eÔ Öe×ÙÑ e×ÓÒ ÐÝageÒ e Öa ÐkÒÓÛ ÐedgeabÓÙ Øa Ðgeb ÖaaÒd ØÖ igÓÒÓÑ e ØÖÝbÙ ØÛ iÐÐÒÓ Ø b eÖeÚ ieÛ iÒg Øha ØÑ a Øe Ö ia Ðb eÝÓÒd Øh eÖ×ØØÛ Ó ÐeØÙ Öe×E Ú eÒÑ Ó Öed ÖaÑ a Ø ia ÐÐÝÛ h eÒÝÓÙ Øak e a ØhiÒ Øh eÔ Ö iÒg iØÛ iÐÐb eg iÒÛ h e ÖeÛ e ÐeaÚ eÓa ×Û iÐÐa ØhÒ eÜ ØF a ÐÐ 4 C Ða ××Ø iÑ e eØÙ ÖeØ iÑ e i×a ØaÔ ÖeÑ iÙÑ ×Ó iØÑ Ù ×Øb eÙ ×ede ieÒ Ø ÐÝY ÓÙaÒÒÓ Øb e ØaÙgh ØeÚ e ÖÝ Øh iÒg iÒ Øh e Ða ××ÖÓÓÑ Ø i×ÝÓÙ ÖÖe ×ÔÓÒ × ib iÐiØÝ ØÓ Ðea ÖÒ Øh eÑ a ØeÖ ia Ð Ó ×Ø Ó fØh e Ðea ÖÒ iÒgÑ Ù ×ØØak eÔ Ðae ÓÙ Ø× ide Øh e Ða ××ÖÓÓÑ ÝÓÙ ×hÓÙ Ðdb eÛ iÐÐiÒg ØÓÔÙ Ø iÒ ØÛ ÓhÓÙ Ö× ÓÙ Ø× id eØh e Ða ××ÖÓÓÑ fÓ ÖeahhÓÙ ÖÓ fÐa ×× 5 h e iÒ ×ØÖÙ ØÓ Ö h e iÒ ×ØÖÙ ØÓ Ö× jÓb i×Ô Ö iÑ a Ö iÐÝ ØÓÔ ÖÓÚ id ea fÖaÑ eÛ Ó ÖkÛ iØh ×ÓÑ eÓ fØh e Ôa ÖØ iÙ Ða Ö×ØÓgÙ id eÝÓÙ iÒdÓ iÒgÝÓÙ Ö Ðea ÖÒ iÒgÓ fØh eÓÒeÔ Ø×aÒdÑ e ØhÓd ×Øha ØÓÑ Ô Ö i×eØh e Ñ a Øe Ö ia ÐÓ fØh eÓÙ Ö×eØ i×ÒÓ ØØÓÔ ÖÓg ÖaÑ ÝÓÙÛ iØh i×Ó Ða Øed faØ×aÒdÔ ÖÓb ÐeÑ ØÝÔ e×ÒÓ ÖØÓ Ñ ÓÒ iØÓ ÖÝÓÙ ÖÔ ÖÓg Öe×× 6 ead iÒg Y ÓÙa ÖeeÜÔ eØed ØÓ Öead Øh eØeÜ ØbÓÓk fÓ ÖÓÑ Ô Öeh eÒ × iÓÒØg iÚ e×Øh ed e Øa iÐed aÓÙÒ ØÓ fØh eÑ a Øe Ö ia...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

21f08-01-16 - AFA8 DAD haØ ×hÓÙ ÐdÝÓÙeÜÔeØ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online