21f08-34 - AFA8 4 h eC h a iÒÙ Ðe h eÔ ÖÓb ÐeÑ h e...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AFA8 4 h eC h a iÒÙ Ðe h eÔ ÖÓb ÐeÑ h e Öe i×ØÓÒd Øh ed e Ö iÚa Ø iÚ eÓ fa ÓÑ ÔÓ × iØiÓÒ f ( g ( x )) h e Û aÝÝÓÙ ×hÓÙ Ðd Øh iÒkÓ fØh eÖÙ Ðe i×ØÓÛ Ó Ök fÖÓÑ Øh eÓÙ Ø× id e iÒe ÐÐgÓÓÚ e ÖaÒÙÑ b e ÖÓ f eÜaÑ Ô Ðe×a fØe ÖÛ ehaÚ eØh eØh eÓ ÖeÑ h eÓ ÖeÑ [h eC h a iÒÙ Ðe ℄ ( f ( g ( x ))) ′ = f ′ ( g ( x )) · g ′ ( x ) . h i× ÐÓÓk ×a ÐiØØ ÐeaÛ kÛ a ÖdØ×aØÙa ÐÐÝb e ØØe Ö iÒe ibÒ iÞÒÓ Øa Ø iÓÒ :×e Ø u = g ( x ) aÒd y = f ( u ) h eÒÛ ea Öea ×k ed ØÓÒd d dx ( f ( g ( x ))) = dy dx = dy du du dx . Ò eÛ aÝÓ fØh iÒk iÒgabÓÙ ØØh i× i×Øha Ø× iÒe dy/dx i×Øh eÖa ØeÓ fhaÒgeÓ f y Û iØh Öe×Ô eØØÓ haÒge iÒ x iØaÒb e iÒ Øe ÖÔ Öe Øeda ×Øh eÑ agÒ ia Ø iÓÒ faØÓ ÖÓ fhaÒgef x haÒge×bÝa ×Ñ a ÐÐ aÑ ÓÙÒ Ø Δ x Øh eÒ y haÒge×bÝ dy/dx Ø iÑ e×a ×Ñ Ùhh iÒkÓ faÑ agÒ ifÝ iÒgg Ða ××E ahÓb jeØ i× Ñ agÒ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

21f08-34 - AFA8 4 h eC h a iÒÙ Ðe h eÔ ÖÓb ÐeÑ h e...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online